Swisha en gåva

Search Website

Uppförandekod

Överskott

Belopp du äger, i Svenska kronor ?
Beräknat på din khums förfallodatum.
Utländska valutor du äger i svenska kronor ?
Beräknat på din khums förfallodatum.
Skulder till dig som du förväntar dig ska återbetalas ?
Inkludera inte detta om det har redovisats tidigare räkenskapsår.
Ägodelar som inte används för försörjning ?
Detta inkluderar byggnader, gårdar, fabriker, varor, arbetsredskap och alla hushållsartiklar eller ägodelar som inte används för försörjning. Beräkna dessa till nuvärde om de förvärvats med överskottsinkomst på föregående år, och till självkostnadspris om de förvärvats med överskottsinkomst på kommande år. Om de förvärvats med en kombination av inkomst, beräkna dessa till nuvärde i förhållande till vad som förvärvats med överskottsinkomst på kommande år, och till självkostnadspris i förhållande till vad som förvärvats med överskottsinkomst på föregående år.
Finansiella avgifter ?
Detta inkluderar betalningen av nyckelpremien (surqufliah), betalningen av att använda jordbruksmark som ägs av staten, och betalningen av återupplivande av mark som är inhägnad och förberedd för bosättning. Beräkna dessa till nuvärde om de förvärvats med överskottsinkomst på vilket ett år inte har förflutit och till självkostnadspris om de förvärvats med överskottsinkomst på vilket ett år har förflutit. Om de förvärvats med en kombination av inkomst, beräkna dessa till nuvärde i förhållande till vad som förvärvats med överskottsinkomst på vilket ett år inte har förflutit, och till självkostnadspris i förhållande till vad som förvärvats med överskottsinkomst på vilket ett år har förflutit.
Belopp du använde innan din khums förfallodatum ?
Detta är kontanter som var föremål för khums före din khums förfallodatum, och som du redan har spenderat (t.ex. om detta är första året du betalar khums, trots att du har behövt betala khums tidigare år)
Utbytbara föremål som du har utnyttjat före din khums förfallodag. ?
Dessa är utbytbara föremål som tidigare var föremål för khums innan din khums förfallodag, och som du redan har använt. Beräkna dessa enligt nuvarande värde. Utbytbara föremål är sådana som fritt kan bytas ut eller ersättas, helt eller delvis, mot en annan vara av liknande natur. Exempel på utbytbara föremål kan vara, 1. livsmedel 2. valutor 3. råvaror 4. aktier. Det övergripande konceptet är att de kan bytas ut mot liknande föremål med samma värde på marknaden.
Icke-utbytbara föremål som du har utnyttjat före din khums förfallodag. ?
Dessa är icke-utbytbara föremål som tidigare var föremål för khums innan din khums förfallodag, och som du redan har använt. Beräkna dessa enligt nuvarande värde. Icke-utbytbara föremål är unika och individuella enheter eller objekt som inte kan bytas ut eller ersättas med exakt likadana exemplar. Till skillnad från utbytbara föremål, som kan bytas ut mot varandra på grund av sitt identiska värde, har icke-utbytbara föremål unika egenskaper eller attribut som gör dem unika och särskiljer dem från andra föremål i samma kategori. Ett exempel på icke-utbytbart föremål är digitala konstverk eller samlarföremål som har en unik identitet och inte kan ersättas med andra kopior.
Belopp som du redan har betalat med Sahm Al-Imams avsikt ?
Belopp du betalade med Sahm Al-Imams avsikt före din khums förfallodatum.
Belopp du redan har betalat med Sahm Al-Sadas avsikt ?
Belopp du betalade med Sahm Al-Sadas avsikt före din khums förfallodatum.

Avdrag

Kommersiella skulder ?
Inkludera alla kommersiella skulder du fortfarande är skyldig andra och är alla skulder som uppstår som ett resultat av kommersiella transaktioner och affärsrelationer. Det kan inkludera obetalda fakturor, lån eller kreditavtal som ingåtts mellan företag eller företag och deras kunder. Dessa skulder uppstår vanligtvis när en part utför en tjänst eller levererar varor till en annan part, och betalningen förväntas senare enligt överenskommelse eller kontrakt.
Återstående underhållsskulder tagna under det finansiella året ?
Inkluderar skulder som lånades under det finansiella året för boende (bostadslån), bil, etc. Vänligen hänvisa till mer detaljerade regler för redovisning av bostadslån.
Återstående underhållsskulder tagna under tidigare finansår ?
Inkluderar skulder som lånades under föregående finansår för boende (bostadslån), bil, etc. Tillgången (hus, bil, etc.) måste fortfarande vara i din ägo. Beräkna endast beloppet som du inte har dragit av från dina vinster under tidigare finansår. Vänligen hänvisa till mer detaljerade regler för redovisning av bostadslån
Belopp du äger som redan har betalats för khums ?
Beräknas på din khums förfallodag. Inkluderar återstående medel som var föremål för khums under tidigare år och som du redan har betalat khums på.
Anteckningar
 1. Din khums förfallodag är den första dagen du började arbeta eller bedriva verksamhet. Om du är pensionerad eller inte är anställd kan du komma överens om en khums förfallodag med en representant för marja’a, beräkna separata khums-år för varje vinst du gör, från den tidpunkt du gjorde den vinsten.
 2. Khums för kommersiella varor och fastigheter som är avsedda för handel bör betalas i enlighet med deras aktuella marknadsvärde, även om de köptes med vinster som ett år har passerat på, om inte priset de köptes för är högre än det nuvarande värde.
 3. Om beräkningarna visar att det belopp som ska betalas som khums är negativt på grund av uppehållsskulder, Då beräknas och exkluderas beloppet för uppehållsskulden, vilket motsvarar det belopp av khums som ska betalas för resten av objektet.
 4. Om underhållsskulder fullt ut betalas under det finansiella året, exkluderas denna summa från vinsten.
 5. Egendomar som inte omfattas av khums är:
  1. Egendomar som ägs genom arv:
  2. i. Pengar
  3. ii. Fastigheter
  4. iii. Föremål som kan överföras och liknande
  5. Ägodelar ägda av kvinnan från hemgift (mahr):
  6. i. Pengar
  7. ii. Guldsmycken
  8. iii. Hemmöbler och liknande
  9. c. Ägodelar som används för personliga eller familjemässiga försörjningar från vinsterna under det finansiella året:
  10. i. Bostadshem
  11. ii. Hemmöbler och liknande boendeföremål
  12. iii. Trädgårdar som används för fritid och för personlig nytta av deras frukt.
  13. iv. Egna eller familjebilar
  14. v. Djur som är till nytta för hushållet, som en ko för mjölk eller en höna för ägg.
  15. d. Skulder som ägs av andra som du inte förväntar dig att bli återbetald.
  16. e. Varor som köpts genom skuld som ännu inte har betalats tillbaka

Totalt belopp för Khums 0kr

Khums förfaller 0kr

Sahm al Imam som ska betalas 0kr

Sahm al Sada som ska betalas 0kr

Mejla mig Khums rapport

Al-Ayn for Social Care Swedens uppförandekod

 

Al-Ayn har som mål att aktivt bidra till samhället genom att arrangera evenemang och aktiviteter för barn och unga, där huvudgruppen kommer vara ensamkommande. Föreningen ska också rikta sin hjälp mot samhällets svaga grupper som exempelvis ensamma äldre, språksvaga medborgare och personer med hälsoproblem. Föreningens resurser kommer från företag, medlemsavgifter och allmänheten.

Det är din skyldighet att känna till, förstå och följa Al-Ayns stadgar, grundprinciper, policyer och riktlinjer. Det är viktigt att alltid uppträda korrekt mot människor du möter eftersom det skapar tillit, respekt och förtroende för föreningen. Gott samarbetsklimat är allas ansvar, och du är medansvarig att skapa det.

 

Omfattning och tillämpning

Uppförandekoden omfattar dig som är volontär, anställd, delegat, förtroendevald, konsult, praktikant, studerande, arvoderad eller som har åtagit dig ett annat uppdrag för Al-Ayn.

 

Kärnprinciper

 1. Följa fastställda policy
  Du ska läsa, förstå och följa de fastställda policyer, innehåll i uppförandekoden punkter, riktlinjer och rutiner som finns i föreningen. Detta är ett personligt ansvar för dig som arbetar för vår förening.
 2. Att värna om omtanke, värdighet och respekt
  Inom Al-Ayn har vi nolltolerans mot alla former av kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Som representant för Al-Ayn ska du behandla alla människor med respekt och inte diskriminera eller särbehandla någon enskild person eller en grupp på grund av etnisk tillhörighet, språk, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning, politisk uppfattning, ålder eller funktionsnedsättning.
 3. Ta ansvar för människors personliga integritet
  Inom Al-Ayn ska var och en ha rätt till fysisk, social och psykisk integritet. Du ska respektera människors integritet, livsstil och kultur. Detta är väldigt viktigt i vår förening speciellt när du möter människor i utsatta situationer.
 4. Förvalta och skydda resurserna på ett rätt och effektivt sätt
  Du har ett stort ansvar att använda arbetstiden och resurserna- personella, ekonomiska och materiella- på ett effektivt och ansvarsfullt sätt och till de ändamål de är avsedda för. Du ska alltid göra en bedömning om utgifterna är rimliga och försvarbara när du fattar beslut i föreningen.Du ska ta hand om all utrustning som du förses med under tiden du arbetar för Al-Ayn. Utrustningen ska bara användas för den verksamhet den avsedd för. Utrustningen ska återlämnas till Al-Ayn efter avlutad anställning eller uppdrag.
 5. Motverka bestickningar och korruption
  Vi på Al-Ayn är väldigt angelägna om att motverka alla former av bestickningar och korruption. Du ska inte erbjuda, kräva eller acceptera mutor i form av gåvor, sexuella tjänster, resor, pengar eller andra förmåner för din egen eller annans vinning, det vill säga till otillbörlig fördel.
 6. Missbruka inte din maktställning
  Att arbeta för Al-Ayn innebär att du kan komma i kontakt med människor i beroendeställning. Du ska alltid agera förtroendefullt och inte utnyttja dem genom att missbruka din maktställning. Din maktställning får inte heller utnyttjas för att ge organisationer eller personer otillbörliga fördelar.
 7. Alla former av sexuella övergrepp och sexuellt utnyttjande är förbjudna. Det är även förbjudet att köpa sexuella tjänster
  Det är förbjudet att surfa eller titta på pornografiskt material på Al-Ayn mobiltelefoner eller datorer. Du ska ta avstånd från alla former av sexuellt utnyttjande. Det är inte tillåtet att agera med sexuella intentioner eller att ha sexuella kontakter med människor som du har fått uppdrag från Al-Ayn att hjälpa.
 8. Var nykter och drogfri i arbetet
  Al-Ayn har som krav att du ska vara nykter och drogfri i arbetet. Al-Ayn medel får inte användas för att bjuda på alkohol vid middagar eller fester.Som representant för Al-Ayn utomlands ska du vara alkoholfri vid bilkörning och alltid helt drogfri.
 9. Hantera föreningens och enskilda personers information diskret
  När du arbetar eller är engagerad i Al-Ayn, och även efter avslutat uppdrag, ska du alltid iaktta full diskretion gällande föreningens och enskilda personers konfidentiella information. Du får inte sprida konfidentiell information som rör föreningen eller enskilda personer.Inom Al-Ayn är det ordförande som är föreningens talesperson och dess högsta tjänsteperson. Det är ordföranden som delegerar vem som ska framträda i vissa frågor.
 10. Motarbeta inte Al-Ayns stadgar, grundprinciper och verksamhet
  Al-Ayn är politiskt och religiöst oberoende. Men du får ändå vara ansluten till politisk eller religiös organisation, förutsatt att den organisationen som du är ansluten till inte motverkar Al-Ayns stadgar, grundprinciper och verksamhet. Du kan uteslutas eller avstängas om du motarbetar Al-Ayn stadgar eller grundprinciper.
 11. Värna om personliga säkerhet
  Inom Al-Ayn sätter vi alltid den personliga säkerheten före andra intressen. Du ansvarar för att följa ordförandens eller den ansvariga chefens anvisningar som utfärdas vid varje akut situation. Du är ansvarig att informera dig om säkerhetsläget i det landet och närområdet som du ska besöka.
 12. Värna om miljön
  Al-Ayn strävar efter att ständigt minska miljöpåverkan och öka klimatmedvetenhet. Vi tar ekonomiskt ansvar genom att förbättra våra miljöarbeten och hushålla med våra resurser.

 

Vid överträdelse av uppförandekoden

Du har skyldighet att rapportera när du ser att Al-Ayns uppförandekod inte efterlevs. Rapportering ska ske till ansvarig chef eller ordföranden, som har skyldighet att vidta lämpliga åtgärder för att hantera de rapporterade ärenden omedelbart. Om ärendet berör den ansvariga chefen eller ordföranden skall du vända dig till en av Al-Ayns styrelseledamöter. Den ansvariga chefen, ordföranden eller styrelseledamoten ska hantera ärendet på ett allvarligt sätt, följa upp det samt arbeta för en adekvat lösning.

Påföljd av att inte följa uppförandekoden beror på allvarligheten av förseelsen. Det kan variera från varning, uteslutning eller avstängning. Om någon inom Al-Ayn misstänks för brott kommer Al-Ayn att vända sig till berörd myndighet.

 

Fastställande och uppdatering

Denna uppförandekod ska fastställas av styrelsen årligen i samband med styrelsemöte