Bli fadder

Privat sponsring
Alayn förening fungerar som en mellanhand på följande vis vid sponsring av föräldralösa barn.


Läs gärna följande:

Föreningen Alayns roll vid sponsring:

a) Dokumentation. Samla in och dokumentera information om föräldralösa barns behov
b) Belopp. Fastställande av de monetära beloppen som krävs för att täcka behoven
c) Leverans. Leverera de ekonomiska medlen till föräldralösa.
d) Allmän uppföljning. Följa upp hur pengarna används av förmyndarna,
e) Medicinsk uppföljning. Uppföljning av de medicinska, psykologiska och pedagogiska behoven ett föräldralöst barn kan ha.
Vår stiftelse involverar sig i alla de aspekter som förekommer för ett föräldralöst barn, men överlåter donationen av pengar till sponsorn själv. Donationerna går på så vis direkt till de behövande barnen. OBS! Hela beloppet går oavkortat till de föräldralösa barnen. Kvitto skrivs ut till sponsorn efter varje donation.

Vilka barn hjälper vår stiftelse?

a) Ett föräldralöst barn måste vara yngre än 15 år.
b) Familjen barnet bor hos måste besväras av fattigdom.
c) Vi prioriterar barn som har förlorat sina föräldrar i terroristattacker. Speciellt dem, som på grund av rädsla tvingats fly till andra städer.

Hur går privat sponsring till?

a) Man fyller i vår blankett. Den finns på vår hemsida, hos vårt huvudkontor eller hos någon av våra representanter.
b) Stiftelsen upplyser om barnens behov, som inte är direkt medicinskt relaterade.
c) Sponsorn betalar in ett belopp månadsvis, som oavkortat går till det föräldralösa barnet

Sponsorns roll:

a) Sponsorn kan välja ett av följande alternativ:
1. Sponsra barn utan särskilda behov med
    650 kr/månad.
2. Sponsra barn med särskilda medicinska behov
    med 790 kr/månad.
3. Sponsring av föräldralösa fallit offer av terrorism
    med 790 kr/månad.
4. Sponsra ett begåvat barn med hjälp till
    vidare studier och utbildning, med 930 kr/månad.
    Man kan givetvis välja mer än bara ett alternativ.
    Man kan också välja annat belopp att stödja
    barnet med. 
b) Sponsorskapet kan avbrytas när som helst. MEN…
    det tar fyra (4) månader att avsluta allt.Alltså är det
    fyra månaders uppsägningstid då du fortsätter att
    betala som vanligt.
    Anledning är att det är väldigt svårt att förklara
    för ett barn varför det blev av med all hjälp plötsligt,
    även svårigheten i att finna en ny sponsor kan ta
    lite tid. Just föräldralösa barn har stora problem med
    att vara oönskade och förkastade. Givetvis söker
    stiftelsen upp annan sponsor under uppsägningstiden.
c) Sponsorn kan även bestämma hur ofta
    betalning skall ske (månadsvis, kvartalsvis eller
    årsvis) och även hur länge han ska betala.
d) Sponsorn får även besöka barnet och dess familj i
    Irak.Även annan kontakt kan ordnas av Alayn.
e) Sponsorn kan även ge enstaka donationer, i form
    av kläder eller andra gåvor. T.ex inför någon av
    de religiösa eller högtiderna eller t ex födelsedag.
    Detta sker i så fall under närvaro från vår stiftelse.
f) Sponsorn kan även välja att täcka vissa
   sjukvårdskostnader. T.ex kan
   ett föräldralöst barn råka ut för plötslig
   sjukdom eller behöva något kirurgiskt
   ingrepp. Vår stiftelses medicinska kommitté
   är i så fall närvarande.
g) Sponsorskap får givetvis fortsätta även efter att
    barnet fyllt 18 år. Stiftelsen önskar vid dessa
    tillfällen se lämpligheten i det hela och komma
    med eventuella rekommendationer.
h) Sponsorn kan även bidra till att renovera barnets
    boende och kan även ordna försörjningsprojekt åt
    den föräldralösa.

Åtagande om understöd till föräldralösa barn i Irak

Jag åtar mig att understödja föräldralösa barn i Irak
En förbindelse om att i minst fyra (4) månaders tid understödja föräldralösa barn i Irak.
Anledning till att man bör binda sig för minst fyra (4) månader, är att barnen verkligen inte förstår varför de får ett avbrott i understödet plötsligt. De har inga föräldrar och tror att de kanske bestraffas, gjort något fel eller inte är omtyckta för något de gjort. Vår förening måste få tid på sig att omfördela våra medel, så barnet inte blir deprimerat eller ledset.

 Du kan betala ditt fadderskapsbidrag här ( klicka på betala ) " betala "


Vänligen, fyll i givarens uppgifter och skicka den till vår stiftelse.
 
Mina uppgifter
ÅÅÅÅMMDD-nnnn